Dislaimer

Dirk Kuyt Foundation is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade verband houdende met en/of voortvloeiende uit de organisatie van en/of deelname aan de activiteit en/of het evenement waarvoor de door de Dirk Kuyt Foundation verleende bijdrage bedoeld en aangewend is. De entiteit dan wel de persoon die de activiteit en/of het evenement organiseert waarvoor voornoemde bijdrage is verleend, vrijwaart de Dirk Kuyt Foundation voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit en/of verband houdende met voornoemde activiteit en/of evenement.